Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Nedenstående gælder med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

§ 1.
Ordrebetingelser: Pipetek A/S's tilbud er gyldig i 30 dage fra udskriftsdatoen. Købet er endeligt ved fremsendelse af ordrebekræftelse med mindre køber reklamerer inden 3 dage.

§ 2.
Leveringsbetingelser: Leveringstid.: Pipetek A/S bestræber sig altid på at levere til tiden og i tæt kontakt med kunden.

§ 3.
Priser og betalingsbetingelser: Priser opgivet i tilbud og på ordrebekræftelse er eksklusive moms og afgifter. Der tages forbehold for prisændringer på grund af ændringer i prisniveauet sket efter tilbudsgivningen. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, gælder prisen kun det tilbudte.

§4.
Betalingsbetingelser: Betalingen skal finde sted i henhold til ordrebekræftelsen. Betalingsfristen er 14 dage efter faktureringsdatoen, med mindre anden aftale er indgået.
Ved ordre på DKK 250.000.- og derover skal der aftales særskilte betalingsbetingelser.

Leverancen skal betales til den respektivt aftalte på fakturaen anførte forfaldsdag.
Hvis køber ikke betaler inden fristens udløb, kan Pipetek A/S opkræve renter ved for sen betaling. Renten ved for sen betaling beregnes på grundlag af den officielle danske diskonto gældende på det tidspunkt med et tillæg på 7 procent p.a. Derudover skal køber holde Pipetek A/S skadesløs for alle udgifter på grund af denne forsinkelse.

§5.
Forsinkelse: Pipetek A/S kan ikke holdes erstatningsansvarlig på grund af tilfældig eller utilsigtet forsinkelse. Forsinkelse af levering beretter ikke køber til at annullere transaktionen som anført, hvis forsinkelse ikke er væsentlig. Såfremt leveringen er forsinket på grund af forhold omtalt i § 9 eller på grund af købers forhold, forlænges leveringen tilsvarende.

§ 6.
Ansvarsbegrænsning, mangler: Køber skal straks ved modtagelse af produkterne sikre sig at disse opfylder de aftalte krav. Hvis køber konstaterer, at dette ikke er tilfældet, skal Pipetek A/S skriftligt orienteres herom inden 7 dage fra leveringsdato.
Det eneste køber kan gøre gældende er en erstatningsordre, udbedring eller udskiftning af de defekte produkter.
Køber er forpligtet til at returnere fejlleverancer/beskadigede dele til Pipetek A/S i henhold til dennes instrukser og dennes regning.

§ 7.
Produktansvar: For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Pipetek A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab større end 10. millioner.

§8.
Force majeure: Ansvarsfrihed for ekstraordinære leveringsvanskeligheder.
Følgende omstændigheder undtager Pipetek A/S fra ansvar, hvis de opstår efter aftalen er indgået og hindre dens opfyldelse. Arbejds- og faglige stridigheder og alle andre forhold uden for parternes kontrol, samt brand, krig, smitsom sygdon, mobilisering og uforudset indkaldelse til militærtjeneste. Af tilsvarende proportioner, tvangsudskrivning, konfiskation, mønt- eller valutarestriktioner, opstande og udbrud af optøjer, mangel på transportmidler og energi, generel varemangel, svigt eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører såfremt forsinkelsen skyldes en af de af de i denne paragraf nævnte årsager.
Det er en betingelse for ansvarsfritagelse, at den ene part som er skyld i leveringsvanskeligheder ikke var i stand til at forudse disse ved aftalens indgåelse.

§ 9.
Annullering: Ved annullering af en allerede bekræftet ordre vil Kunden skulle afholde de, for Pipetek A/S påløbne udgifter så som
annullering/returnering af allerede bestilte råvarer til den pågældende ordre.
I tilfælde, hvor råvarer, f.eks. specielt fremstillede rør til præcist en sådan ordre måske ikke kan returneres må kunden aftage og betale for disse, inclusive de dermed forbundne udgifter.

§ 10.
Kompensation: Ingen af parterne er forpligtelse til at betale kompensation, hvis aftalen annulleres i henhold til § 9.

§ 11.
Ejendomsforhold: Pipetek A/S bevarer ejendomsretten til de leverede produkter, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

§ 12.
Værneting og lovgrundlag: Alle uoverensstemmelser, som opstår i forbindelse med nærværende aftale, dens indhold, omfang, ophør, opfyldelse -eller forudsætningerne herfor - skal, såfremt mindelig ordning ikke kan opnås, afgøres ved retten i den retskreds, hvor Pipetek A/S har forretningssted.

Ved køb under kr. 1.000,00 pålægges et fakturerings-/eksp. -gebyr på kr.450,00
Ved viderefakturering af ex. fragt pålægges opkrævnings gebyr på 6%.

Ved returnering af emballage så som Rammer, paller o.l. refunderes 70% af beløbet, den resterende del dækker handling omkostninger for Pipetek.